TIETOSUOJAILMOITUS Varhaiskasvatuksen digiosaajaksi! -koulutus EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), artiklat 13 ja 14 Laatimispäivämäärä: 26.4.2022

1. Yhteisrekisterinpitäjät

LAB-ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä ”LAB”) Y-tunnus 2630644-6

Lahden kampus Mukkulankatu 19, 15210 Lahti Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puhelin 03 828 18 (vaihde)

Lappeenrannan kampus Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta Puhelin 029 446 5000 (vaihde)

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT (jäljempänä ”LUT”) Y-tunnus 0245904-2 Osoite Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta Puhelin 0294 462 111

Turun yliopisto Y-tunnus: 0245896-3 Osoite 20014 Turun yliopisto Puhelin 029 450 5000 (vaihde)

2.. Rekisterinpitäjän edustaja:

Rehtori Turo Kilpeläinen
Osoite: LAB-ammattikorkeakoulu, Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
Puhelin: 044 708 5085
Sähköposti: turo.kilpelainen@lab.fi

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö:
lehtori Minna Markkanen
Osoite: LAB-ammattikorkeakoulu, Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta
Puhelin: 0406749730
Sähköposti: minna.markkanen@lab.fi

3. LABin tietosuojavastaavan yhteystiedot

Lakimies Anne Himanka
 
Osoite: LUT-yliopisto, Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta
Puhelinnumero: 050 564 4623
Sähköposti: tietosuoja@lab.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Varhaiskasvatuksen digiosaajaksi! -koulutus on varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattu koulutus, jonka tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen työntekijöiden digitaalista osaamista (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022 ja Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman osaamiskuvaukset varhaiskasvatuksessa). Koulutus on osa LAB-ammattikorkeakoulun, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUTin sekä Turun yliopiston Varhaiskasvatuksen digiosaajaksi! -hanketta, joka toteutetaan aikavälillä 3.11.2021–30.06.2023.

 

Hankkeessa järjestettävät koulutuspilotit koostuvat kolmesta opintokokonaisuudesta: Digitaalinen osaaminen (3 op), Monilukutaito ja mediaosaaminen (3 op) ja Uusien teknologioiden osaaminen (4 op). Koulutuspilotit toteutetaan Moodle-verkkokoulutuksena, verkkotyöpajoina ja kampuksella järjestettävinä workshopeina. Osallistujille järjestetään koulutuspilottien aikana henkilö- tai tiimikohtaista valmennusta, joka toteutetaan pop up -ohjauksina. Koulutuspilotit toteutetaan LABin, LUTin sekä Turun yliopiston yhteistyönä.

 

Koulutuspilottien järjestämisen yhteydessä käsitellään koulutukseen ilmoittautuneiden opiskelijoiden henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on koulutuksen toteuttaminen, siihen liittyvä yhteydenpito ja koulutukseen osallistumisen dokumentointi.

 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

LAB, LUT ja Turun yliopisto toimivat yhteisrekisterinpitäjinä, jotka määrittelevät yhdessä henki-lötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu LUTin Webropol-kyselytyökalun avulla.

Verkkokoulutus järjestetään LABin Moodle-verkko-oppimisympäristössä. Moodle-verkkokoulutuksen toteuttamiseen osallistuvat kaikki yhteisrekisterinpitäjät. Lisäksi koulutuk-seen sisältyy verkkotyöpajoja ja pop up -ohjauksia, joiden järjestämiseen voi osallistua koulut-tajia LABista, LUTista ja/tai Turun yliopistosta.

Henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa koulutuksen opiskelija (rekisteröity) voi ottaa yh-teyttä LABin edellä kohdassa 2 mainittuun yhteyshenkilöön ja kohdassa 3 mainittuun tietosuo-javastaavaan. Nämä ohjaavat yhteydenoton tarvittaessa sille yhteisrekisterinpitäjälle, jota asia koskee.

6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste opintorekisteriin vietävien opintosuoritusten osalta on rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite (laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 884/2017).

Muilta osin henkilötietoja käsitellään opiskelijan (rekisteröidyn) suostumuksella. Opiskelijalta pyydetään lupa henkilötietojen käsittelyyn koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä.

7. Rekisterin tietosisältö ja säilytysajat

Koulutuksen opiskelijoista kerätään seuraavia henkilötietoja:

Käsiteltävät henkilötietokategoriat:

Ilmoittautuminen koulutukseen (Webropol)
nimi, kotiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työpaikan yhteystiedot
Verkkokoulutus (Moodle)
etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite
Verkkotyöpajat ja pop up -ohjaukset (Teams, Zoom tai vas-taava)
etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite
Opiskelija- ja opintosuoritustieto-jen kirjaaminen ja ylläpito (Peppi)
nimi, syntymäaika, henkilötunnus, opiskelijanumero, taustatietoina käsiteltävät tiedot ovat sukupuoli, kansalaisuus ja kielitiedot (äidinkieli ja koulusivistyskieli). Yhteystiedoista kerätään kotimaa, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoitteet.
Opiskelua koskevat tiedot ovat opinto-oikeudet (laajuudet ja voimassaolot), opintosuoritukset, tentti- ja kurssi-ilmoittautumiset, sähköisen tenttimisen videovalvonnan tiedot, opintosuunnitel-mat sekä muut opintojen ohjaamiseen liittyvät tiedot sekä opiskelijapalveluiden, mukaan lukien IT-palveluiden ja kirjastopalveluiden järjestämiseksi tarpeelliset tiedot.¨

Opiskelua koskevat tiedot, joihin voi sisältyä arkaluontoisia tietoja, ovat henkilökohtaisiin opin-tojärjestelyihin ja opintojen tukemiseen liittyvät tiedot sekä opiskeluun liittyvien poikkeamatilan-teiden selvitykset ja niiden seuraamukset.

Opiskelijoista kerättyjen henkilötietojen säilytysaikojen osalta noudatetaan Kansallisarkiston määrittelemiä säilytysaikoja. Osa opiskelijoiden henkilötiedoista säilytetään pysyvästi.

Muilta osin henkilötietoja säilytetään Varhaiskasvatuksen digiosaajaksi! -hankkeen päättymi-seen asti. Hankkeen päättyessä henkilötiedot poistetaan.

8. Käytettävät tietojärjestelmät

Ilmoittautuminen koulutuspilottiin ja workshopeihin tapahtuu Webropol-kyselytyökalun avulla. Verkkokoulutus järjestetään LAB-ammattikorkeakoulun Moodle-verkko-oppimisympäristössä.

Verkkotyöpajat ja pop up -ohjaukset järjestetään Zoomin, Teamsin tai muun etäyhteysteknolo-gian välityksellä työpajan tai ohjauksen järjestäjien valinnan mukaisesti.

Opiskelija- ja opintosuoritustietojen kirjaamiseen ja ylläpitoon käytetään Peppi-opiskelijahallintajärjestelmää.

9. Tietolähteet

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään

10. Evästeiden käyttö

Henkilötietojen käsittelyn selainpohjaisissa tietojärjestelmissä käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään palve- lujen toteuttamiseen, helpottamaan palveluihin kirjautumista sekä mahdollistamaan palvelu- jen käytön tilastointi. Käyttäjä voi selainohjelmassaan estää evästeiden käytön, mutta tämä voi estää järjestelmän asianmukaisen toiminnan.

11. Tietojen siirto tai luovuttaminen

Yhteisrekisterinpitäjinä toimivat LAB, LUT ja Turun yliopisto voivat siirtää henkilötietoja toisil-leen koulutuksen toteuttamisen edellyttämällä tavalla. Henkilötietoja siirretään kunkin yhteisre-kisterinpitäjän sisäisten palveluiden edellyttämiin tarkoituksiin (esimerkiksi käyttäjätunnusten luominen opiskelijalle).

Opiskelijatietorekisterin opiskeluoikeus- ja opintosuoritustietoja sekä opetustarjontatietoja koo-taan keskitettyä säilytystä ja käyttöä varten korkeakoulujen valtakunnalliseen VIRTA-tietovarantoon.

Koulutuksen toteuttamiseen osallistuu ulkopuolisia asiantuntijakouluttajia, jotka voivat käsitellä opiskelijoiden henkilötietoja koulutuksen toteuttamisen yhteydessä.

Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu Webropol-kyselytyökalun avulla, jolloin Webropol toi-mii henkilötietojen käsittelijänä.

Verkkotyöpajat ja pop up -ohjaukset järjestetään Teamsin, Zoomin tai vastaavan etäyhteystek-nologian avulla, jolloin kyseisen teknologian palveluntarjoaja kerää henkilötietoja omien käy-tänteidensä mukaisesti.

12. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

13. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Kukin yhteisrekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja noudattaen oman organisaationsa tietosuo-ja- ja tietoturvaperiaatteita. Henkilötietoja käsitellään tietoturvallisissa sähköisissä järjestelmis-sä, jotka edellyttävät kirjautumista henkilökohtaisilla tunnuksilla. Henkilötietoja käsittelevät ai-noastaan sellaiset henkilöt, joiden tehtävien hoitamiseksi se on tarpeellista.

14. Automatisoitu päätöksenteko

Henkilötietojen käsittelyssä ei tehdä automaattisia päätöksiä.

15. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely pe-rustuu suostumukseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity kat-soo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietolainsää-däntöä.

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

a) Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot (artikla 15).

b) Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen (artikla 16).

c) Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen (artikla 17). Oikeutta henkilötietojen poista-miseen ei sovelleta, jos tietojen käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoi-tuksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia var-ten, jos oikeus tietojen poistamiseen estää tai suuresti vaikeuttaa henkilötietojen käsittelyä

d) Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen (artikla 18).

e) Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (artikla 20).

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet eivät ole automaattisia kaikessa henkilötietojen käsittelyssä.

Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava, yhteystiedot ilmoitettu kohdassa 3.