Ylivoimainen digitalisaatio!

Ylivoimainen digitalisaatio!

Digitaalinen osaaminen on noussut tärkeäksi taidoksi työelämässä. Sitä luonnehditaan tekniseksi osaamiseksi, kyvyksi käyttää teknologiaa työssä, opiskelussa ja arjessa, arvioida sitä kriittisesti. Digitaaliseen osaamiseen kuuluu myös motivaatio osallistua ja sitoutua digitaaliseen kulttuuriin. (Jauhiainen ym. 2020, 94–95 Digitaalisuus kuuluu merkittävänä osana uusien varhaiskasvatussuunnitelmien perusteita.


Luumäen kunnan varhaiskasvatuksen opettajat osallistuivat alkuvuodesta 2022 opinnäytetyöhön Varhaiskasvatuksen opettajien digiosaaminen. Työssä selvitettiin osallistuneiden digitaalisesta
osaamisesta. Opinnäytetyön tavoitteena oli, että Luumäen kunnan varhaiskasvatus saisi ymmärrystä, kuinka kehittää digipedagogiikka. Tutkimus toteutettiin etähaastatteluna. Tuloksien mukaan digitalisaatio nähdään varhaiskasvatuksessa tärkeänä, vaikka tekniset ongelmat aiheuttavat välillä haasteita.

Digitalisaation rooli


Digitaalista osaamista voidaan lähestyä pedagogiikassa TPACK-mallin (teknologis-pedagoginen sisältötietämys) avulla. Siinä pedagogiikka ja opetussisältö ovat perusta ja teknologia nähdään opetusta edistävänä tekijänä. (Turunen 2021.) Teknologia näkyi opinnäytetyön tuloksissa siten, että oppimisympäristöt olivat monipuolistuneet laitteiden ja sovelluksien avulla. Erityisentuen tarpeisiin pystytiin vastaamaan uudella tavalla, sekä lasten mielenkiinnon kohteet ottamaan huomioon paremmin. Digitaaliset oppimissovellukset ukevat leikin kautta oppimista. Näin päästään TPACK-mallin mukaisesti yhdistämään pedagogiikka, teknologia ja opetussisältö.

KUVA 1. TPACK-malli havainnollistettuna. Kuva: Wikimedia Commons 2012.

Pedagogiikan lisäksi varhaiskasvatusten
dokumentointi on digitalisoitunut

Pedagoginen dokumentointi on tärkeä osa varhaiskasvatusta. S e on apuna esim. suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. 

Se myös auttaa varhaiskasvatuksen työntekijöitä lapseen tutustumisessa ja osallistaa vanhempia toimintaan (Opetushallitus). Suurimmaksi osaksi varhaiskasvatuksessa on luovuttu papereista ja esimerkiksi tiedottaminen tapahtuu täysin digitaalisesti.

Dokumentointiin liittyvistä tuloksista voidaan sanoa, että monentyyppiset laitteet ovat osana päiväkotien arkea. Erityisesti Wilma- ja Läsnä-sovellukset ovat varhaiskasvatuksen kulmakiviä ja ehdottomia työvälineitä dokumentoinnissa. Hyvänä asiana nähtiin, että tiedot ja suunnitelmat eivät ole sidottuna yhteen laitteeseen, vaan niihin pääsee käsiksi pilvipalveluiden kautta missä ja millä laitteella tahansa. Audiovisuaaliset laitteet toimivat dokumentoinnin tukena havainnoinnissa; filmaamista pidettiin jopa ylivoimaisna keinona seurata lasten kehitystä. Digitaalisuus on siis merkittävä osa erityisesti pedagogista dokumentointia.

Kirjoitus pohjautuu LAB-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden Viivi Vanhasen ja Elina Liukkosen opinnäytetyöhön Varhaiskasvatuksen opettajien digitaalinen osaaminen

Lähteet:
Jauhiainen, A. Sihvo, P. Hämäläinen, S. Hietanen, A. Nykänen, J. Hämäläinen, J. Franssila, P. Tikkanen, K. 2020. eAmmattilaisten osaaminen käyttöön sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Finnish Journal of eHealth and eWelfare.


Opetushallitus. Pedagoginen dokumentointi.

Turunen, S. 2021. Digipedagogiikka opetuksessa – TPACK-malli. Osaava Tredu.

Varhaiskasvatuksen digivinkit harkkarin silmin

Varhaiskasvatuksen digivinkit harkkarin silmin Harjoittelun aikana pääsin tekemään yhteistyötä hankkeen parissa työskentelevien työntekijöiden lisäksi myös ulkopuolisten ihmisten kanssa. Varhaiskasvatuksen opettajana tämä harjoittelu antoi minulle paljon